Disclaimer

Deze gebruikersvoorwaarden voor de Stresstest zijn van toepassing op

 1. op het gebruik en het bezoek van de website www.ccv-stresstest.nl ("Website"),
 2. het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een account ("Account") en
 3. het gebruik van de Stresstest App (“Stresstest App”).

De Stresstest is een product van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gevestigd te Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.

Artikel 1 Algemeen

 1. 1.1 Het gebruik van de Stresstest is gratis.
 2. 1.2 De Stresstest mag alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden.
 3. 1.3 De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website, het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Account of het downloaden van de Stresstest App akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2 Gegevens

 1. 2.1 De gebruiker zal voor het aanmaken van het Account de door CCV verzochte informatie verstrekken.
 2. 2.2. De gebruiker staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn.
 3. 2.3 De gebruiker zal de gegevens in aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
 4. 2.4. Indien de gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, dan wel indien CCV redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Account onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft CCV het recht om het Account van de gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
 5. 2.5. CCV zal de in het Account opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 4.1.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 3.1 CCV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie en het beheer van de Stresstest. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten in de Stresstest of op andere door CCV openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan CCV worden tegengeworpen noch enige verplichting voor CCV doen ontstaan. Hoewel we onze uiterste best doen om de Help App en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is.
 2. 3.2 CCV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik en/of niet (volledig) functioneren van de Website, het Account en de Stresstest App en/of de gebruikte gegevens (bronnen) van derden. De Stresstest App faciliteert onder andere locatiegegevens van Google Maps. CCV is niet aansprakelijk voor de volledigheid en/of (on)juistheid van die gegevens.
 3. 3.3. CCV behoudt zich het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de Accounts en de Stresstest App zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

Artikel 4 Privacy

 1. 4.1 CCV verwerkt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden worden geleverd voor een ander doel dan waarvoor u ze hebt verstrekt, behalve aan de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en instandhouding van de Stresstest.
 2. 4.2 Gegevens uit de Stresstest zijn alleen zichtbaar voor de houder van het Account en worden anoniem verwerkt in het landelijk gemiddelde.

Artikel 5 Eigendomsrecht

 1. 5.1 De in de Stresstest afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's en merken zijn eigendom van of in licentie bij CCV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht. De inhoud van de Stresstest mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de Stresstest niet toegestaan de inhoud tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

 1. 6.1. Op deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website, het Account en de Stresstest App is Nederlands recht van toepassing.
 2. 6.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.